22 Apr 2023

Persbericht: De federale regering wil een aanzienlijke burgerparticipatie in offshore windenergie – SeaCoop maakt er werk van

Met deze beslissing is België wat betreft offshore koploper in Europa voor het implementeren van de Europese Directieven rond Hernieuwbare Energiegemeenschappen.

SeaCoop en alle coöperaties aangesloten bij de REScoop-federaties juichen deze beslissing toe en onderstrepen de innovatieve visie van de Belgische federale overheid.

Het is een primeur in Europa, zo niet wereldwijd, dat een regering burgerparticipatie voor grote offshore windparken aanmoedigt via hernieuwbare energiegemeenschappen.

Het SeaCoop-model draagt bij tot de actieve deelname van burgers aan de energietransitie, zorgt voor prijsstabiliteit en lokale duurzame verankering
De coöperaties aangesloten bij de Belgische REScoop-federaties werken voor energie al meer dan 10 jaar via de korte keten, waarbij burgers zowel eigenaar als gebruiker van hun energie zijn. Dit model garandeert dat de geproduceerde energie tegen een billijke prijs verkocht wordt, zonder overwinsten. In 2022 hebben meer dan 100.000 burgers die al lid zijn van deze hernieuwbare energiegemeenschappen enkele honderden euro’s bespaard op hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur.

Door lid te worden van een burgerenergiecoöperatie, kan iedereen concreet mee aan de slag gaan om het beheer van zijn energie terug in handen te nemen. Studies tonen aan dat burgers op deze manier meer eigenaarschap opnemen voor de energietransitie*.

Vierendertig van deze lokale coöperaties die actief zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, hebben hun krachten gebundeld en de coöperatie SeaCoop cvso opgericht, het unieke aanspreekpunt voor de andere belanghebbenden op het gebied van offshore windenergie. Via SeaCoop zullen lokale coöperaties het mogelijk maken dat burgers mee investeren in offshore-windturbines en rechtstreeks toegang krijgen tot de energie die daar geproduceerd wordt. Net als bij onshore burgerenergie zal het feit dat offshore windturbines in handen zijn van burgers, zorgen voor prijsstabiliteit en duurzame lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie. Hun ambitie is om 445 miljoen euro te investeren in toekomstige windparken in de Noordzee.

SeaCoop wil voor 20% in het eigenaarschap van de parken stappen en 20% van de elektriciteit aan burgers leveren
SeaCoop zal deelnemen aan de aanbesteding en partnerschappen aangaan met industriële en financiële spelers die actief zijn op het gebied van offshore windenergie. Momenteel worden er contacten gelegd en worden samenwerkingsvormen uitgewerkt.

SeaCoop bereidt samen met de coöperatieve elektriciteitsleveranciers Ecopower en Cociter de praktische afspraken voor om deze elektriciteit te verwerven en vervolgens te leveren aan de coöperanten. Het veilig stellen van de leveringscontracten en van het beheer van dergelijke elektriciteitsvolumes is daarbij de uitdaging.

Een nationale communicatiecampagne zal in 2027 de burgers uitnodigen om zich aan te sluiten bij één van de 34 lokale coöperaties om deel te nemen aan dit omvangrijke initiatief.

Voorwaarden van de aanbesteding bekend gemaakt
De toewijzing van concessies voor toekomstige windmolenparken in de Prinses Elisabethzone zal gebeuren via een  aanbestedingsprocedure georganiseerd door de federale overheid. Op 21 april heeft de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, de modaliteiten van deze oproep bekend gemaakt die in een koninklijk besluit zullen worden vastgelegd.

De aanbesteding moedigt burgerparticipatie aan met levering van elektriciteit aan een fair tarief
De aanbestedingscriteria zullen punten toekennen aan burgerparticipatie. Deze beslissing maakt het mogelijk offshore windenergie voor een faire prijs aan de burger aan te bieden.

Hiervoor verwijst de regering naar het begrip duurzame energiegemeenschap. Die voorziet in bestuurlijke autonomie en eigendom van de productiemiddelen, en geeft prioriteit aan impact op ruimere schaal boven financiële winstmaximalisatie.

* Zie de studie “Meerwaarde van directe burgerparticipatie in offshore windparken vs gewone financiële participatie” https://www.rescoopv.be/sites/default/files/rapport-pv-102022.pdf (originele Franse tekst) – https://www.rescoopv.be/sites/default/files/Actueel/221124%20-%20studies%20COP21%20NL%20pre%CC%81sentation%20publique.pdf (samenvatting, ppt in het Nederlands)