Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Zo wekken we samen onze eigen propere energie op en dragen we bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Als coöperatie voeren we economische activiteiten uit, en gebruiken die om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. Door lokaal burgers te laten investeren in hernieuwbare energie, zullen de winsten hiervan ook terugvloeien naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van onze winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Missie

Noordlicht cv heeft als missie een bijdrage te leveren tot een duurzame wereld waarin mens en milieu met elkaar in evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat we streven naar een herstelling van het onevenwicht waarin ons klimaat zich bevindt en tegelijkertijd de groeiende menselijke ongelijkheid willen remmen. Bij deze brede missie vormen de internationaal aanvaarde Sustainable Development Goals een leidraad.

Visie

Teneinde de missie te realiseren wil Noordlicht cv concreet projecten ontwikkelen die actief de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen regio en daarbuiten terugdringen en uiteindelijk naar nul herleiden. Concreet doen we dit door te investeren in projecten rond rationeel en efficiënt energiegebruik en rond productie van hernieuwbare energie. Daarbij willen we, door gebruik te maken van het coöperatief model, zoveel mogelijk burgers van de regio betrekken in deze projecten: als aandeelhouder, vrijwilliger, als betrokkenen bij het project (klant, leverancier, buur, …). Bovendien wil Noordlicht cv waar mogelijk winsten die voortvloeien terugkeren naar de lokale gemeenschap in de vorm van sociaal verantwoorde projecten of dergelijke. Noordlicht cv onderschrijft en gebruikt hierbij als leidraad de ICA waarden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Op 18 juni 2021 werd bij de notaris een bijzondere algemene vergadering gehouden waarbij de nieuwe statuten en het nieuwe intern reglement werden goedgekeurd.
Dankzij de nieuwe statuten zijn we nu ook erkend als Rescoop en volwaardig lid van Rescoop Vlaanderen geworden!

Noordlicht neemt is vennoot van Seacoop, Burgerwind op Zee

 

Noordlicht is ook aangesloten bij Coopkracht.